پروژه در حال انجام

طراحی و ساخت مجتمع کارخانه ی صنعتی شرکت NES استان قزوین
کارفرما: شرکت نوآور ارتباط صنعت (NES)
نوع قرارداد: پیمانکاری
سال شروع: 1400
محل: آبیک قزوین

1400