پروژه در حال انجام

عملیات خاکی، ساخت و نصب سوله های صنعتی و غیرصنعتی و ساختمان ادمین
کارخانه آب اکسیژنه کیمیا پترو
کارفرما: شرکت آب اکسیژنه کیمیا پترو
نوع قرارداد: تامین ، ساخت و نصب
سال شروع: 1400
محل: شهرک صنعتی لیا قزوین

1400