پروژه در حال انجام

طراحی و اجرای پروژه 1010 واحدی نهضت ملی مسکن شهر جدید مهاجران
کارفرما: شرکت عمران شهر جدید امیرکبیر
نوع قرارداد: طراحی و ساخت
سال شروع: 1402
محل: شهر جدید مهاجران استان مرکزی

1402