پروژه در حال انجام

ساخت و نصب واحدهای پروسس و یوتیلیتی کارخانه آب کسیژنه کیمیا پترو
کارفرما: شرکت آب اکسیژنه کیمیا پترو
نوع قرارداد: ساخت و نصب
سال شروع: 1402
محل: شهرک صنعتی لیا قزوین

1402