پروژه در حال انجام

طراحی و ساخت کارخانه GISP
کارفرما: گروه خودروسازی GISP
نوع قرارداد: پیمانکاری مدیریت پیمان
سال شروع: 1401
محل: شهرک صنعتی پرند استان تهران

1401