شــرکت کوشـــک شـــــــرق به‌منظــور توسعـــه فعالیــــت‌های خود با افزایش تـــوان تخصصی، مـــالی و همچنین به‌کارگیری ماشین‌آلات و تجهیـــزات تخصصـــی، در بخــش ساخت پـــروژه‌های نفت، گاز و پتــروشیــمی مـوفق به عقــد قراردادهای پیمانکـــاری در ایـــن حـــــوزه با کارفرمایان داخلی و خارجی شده است.