در سال‌های اخیر باتوجه‌به افزایش میانگین دما و احتمال بروز خشکسالی در کشور، تأمین و انتقال آب به شیوه علمی و مدیریت منابع به‌عنوان یکی از اساسی‌ترین نیازهای کشور با جدیت دنبال می‌شود. در همین خصوص شرکت کوشک شرق با افزایش تمرکز بر این حوزه و فراهم‌کردن بسترهای مناسب، آماده ورود به پروژه‌های آبی، انتقال خط لوله، کانال‌های انتقال و همچنین عملیات عمرانی سدهای بتنی است تا گامی مؤثر را در این بخش بردارد.