باتوجه ‌به پتانسیل‌های موجود در شرکت کوشک شرق این مجموعه جهت تکمیل زنجیره ی فعالیتهای خود و کسب رضایت کارفرمایان بستری را ایجاد کرده تا در پروژه های راه سازی و عملیات خاکی مشارکت نماید.