درحالی‌که یکی از عمده‌ترین فعالیت‌های شرکت کوشک شرق ساخت‌ و ساز ابنیه است، ایجاد زیربناهای لازم همچون تأسیسات مکانیکی و بـرقی نیـز در زمـره مهم‌تــرین فعالیت‌های ایـن شـرکت قـرار دارد. به همیـن منظور شـرکت کوشـک شرق در راستـای انجـــام پروژه‌هـای ساختمــانی و ابنیــه به‌صورت کـامـل در حوزه تــأسیسات مکانیــکی و بــرقی وارد شده و زنجیــــره ساخت‌وساز ابنیه را تکمیل کرده است.